Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia niestacjonarne

Programy i plany studiów rozpoczynających się w roku akademickim:

 

Wykaz kursów/kart kursów według porządku alfabetycznego
II stopień studiów niestacjonarnych, kierunek pedagogika

 

Kursy obligatoryjne

Andragogika SN

Antropologia kulturowa

Dydaktyka ogólna SN

Emisja i higiena głosu SN

Logika

Marketing w edukacji

Metodologia badań społecznych

Nowe orientacje w edukacji SN

Pedagogika Ogólna SN

Pedagogika porównawcza SN

Pedeutologia SN

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna SN

Seminarium magisterskie A

Seminarium magisterskie B

Seminarium magisterskie C

Seminarium magisterskie D

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Współczesne problemy socjologii

Wykład instytutowy

Wykład-monograficzny

 

Kursy specjalnościowe: społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna

Aktywizacja społeczna

Diagnoza jednostki i środowisk wychowawczych SN

Edukacja kulturalna z elementami wielokulturowości

Gerontopedagogika

Konwersatorium pedagogiczne z zakresu edukacji

Kształcenie ustawiczne

Mediacje i negocjacje w pracy pedagoga

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Metodyka pracy z rodziną

Nowoczesne technologie informacyjne w pracy spoleczno-opiekuńczej

Organizacja i metodyka pracy pedagoga szkolnego SN

Organizacja i metodyka pracy społeczno -opiekuńczej

Praca z jednostką w kryzysie i przewlekłej chorobie

Praca z uczniem zdolnym N

Projektowanie i wspieranie rozwoju

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Psychologia kliniczna w edukacji SN

Psychologia rozwojowa w praktyce pedagogicznej

Terapia zaburzeń emocjonalnych i w zachowaniu z elementami socjoterapii

Ustawodawstwo oświatowe, opiekuńcze, rodzinne i pracy

Warsztaty umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych SN

Zagrożenia i patologie społeczne

 

 

Kursy specjalnościowe: resocjalizacja z penitencjarytyką-

studenci nie wybrali specjalności w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023

Diagnoza pedagogiczna w resocjalizacji

Elementy socjoterapii w resocjalizacji

Etyka zawodowa w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych

Historia kary

Metodyka aktywizacji społecznej i zawodowej w instytucjach resocjalizacyjnych i penitencjarnych SN

Metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych SN

Metodyka pracy kuratora sądowego SN

Metodyka pracy pedagoga szkolnego SN

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej

Metodyka profilaktyki zachowań aspołecznych – programy terapeutyczne SN

Niedostosowanie społeczne

Organizacja i metodyka pracy w instytucjach penitencjarnych SN

Pedagogika penitencjarna

Prawo karne i penitencjarne w resocjalizacji

Psychologia kliniczna w resocjalizacji SN

Psychopatologia rozwoju dzieci i młodzieży SN

Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna instytucjonalna oraz pozainstytucjonalna

Warsztaty pracy z rodziną

Wiktymologia i suicydologia SN

Współczesne problemy patologii społecznej

Współczesne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej

Współczesne problemy pedagogiki specjalnej

Wybrane zagadnienia mediacji i negocjacji w resocjalizacji

Wybrane zagadnienia z kryminologii i kryminalistyki

DYREKCJA INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY INFORMUJE, ŻE ZA AKTUALIZACJĘ KART KURSÓW ODPOWIADA NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY W DANYM ROKU AKADEMICKIM KURS.

Archiwa