Przejdź do menu Przejdź do treści

Edycja 2022/2023

PROGRAM STUDIÓW 2022-2023, STUDIA STACJONARNE

 

KARTY KURSÓW

 

Action research w pracy nauczyciela przedszkola lub klas I-III,S

Animacja zabawy S

Coaching w pracy nauczyciela S 2022

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii S

Drama w edukacji dziecka S

Edukacja ogólnotechniczna z metodyką S

Edukacja społeczna w przedszkolu S

Edukacja zdrowotna z metodyką_S

Eksperymenty twórcze w technikach plastycznych S

Ekspresja ruchowa S

Gry i zabawy komputerowe w edukacji dziecka S

Gry i zabawy w języku obcym

Historia myśli pedagogicznej S

Koncepcje partnerstwa nauczycieli i rodziców w edukacji dziecka S

Koncepcje poznawania dziecka S

Konstruktywizm w edukacji dziecka, S

Konstruowanie programów edukacyjnych, S

Konteksty rozwoju zawodowego nauczyciela, S

Kultura fizyczna z metodyką S

Literatura i media dla dzieci S

logika S

Metodologia badań społecznych S

Metodyka edukacji informatycznej,S

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III S

Metodyka edukacji muzycznej

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III S

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III S

Metodyka edukacji środowiskowej S

Metodyka nauczania języka obcego

Metodyka stymulowania rozwoju

Modele diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych

Modele i strategie edukacji zintegrowanej

Muzyka w edukacji dziecka

Neurodydaktyka w nauczniu i uczeniu się S

Nowe orientacje w edukacji

Pedagogika porównawcza S

Pedagogika wczesnoszkolna

Plastyka w edukacji dziecka S

Podstawy dydaktyki S

Podstawy edukacji matematycznej S

Podstawy edukacji środowiskowej_S

Podstawy przedsiębiorczości S

Podstawy technologii informacyjnej,S

Podstawy wiedzy o sztuce S

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych S

Praktyka dydaktyczno-wychowawacza w klasach I-III S 2022

Praktyka ogólnopedagogiczna nieciągła S 2022

Praktyka wolontariacka w klasach I-III S 2022

Praktyka wolontariacka w przedszkolu S 2022

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna, nieciągła w przedszkolu S 2022

Prawa dziecka i podstawy prawne pracy nauczyciela S

Profilaktyka agresji w działaniach wychowawczych S 2022

Projektowanie procesu edukacji zintegrowanej

Projektowanie strategii edukacyjnych w przedszkolu

Projektowanie wieloaspektowej aktywności plastycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III S

Projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej (S)

Psychodydaktyka kreatywności S

Psychologia kliniczna i społeczna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci

Seminarium dyplomowe

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci

Strategie edukacji matematycznej w klasach I-III S

Strategie edukacji muzycznej (S)

Strategie edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III S

Strategie edukacji środowiskowej w klasach I-III S

Strategie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu

Strategie wspierania rozwoju ucznia w edukacji zintegrowanej

Terapia z rodziną dysfunkcyjną S

Trening twórczości

Wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu i w szkole S

Współczesne koncepcje filozofii i etyki S

Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej S

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej

Współczesne środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej S

Wybrane zagadnienia kognitywizmu w edukacji S

Wybrane zagadnienia konektywizmu S

Wybrane zagadnienia socjologii edukacji S

Zarządzanie w klasie S

Archiwa