Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia II stopnia

Kierunek pedagogika, specjalność społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna

Absolwent studiów II stopnia, kierunek: pedagogika, specjalność; społeczno- opiekuńcza i  terapia pedagogiczna jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela-pedagoga w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży; nauczyciela- wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej;

Absolwent dysponuje:

 • pogłębioną wiedzą w zakresie uwarunkowań i organizacji działań edukacyjnych i opiekuńczych
 • umiejętnościami w zakresie kierowania pracą opiekuńczo-wychowawczą , diagnozowania
  i projektowania działań społeczno-opiekuńczych i edukacyjnych
 • kompetencjami społecznymi przejawiającymi się w świadomym i odpowiedzialnym inicjowaniu, organizowaniu działań edukacyjnych i ich prawno-społecznych konsekwencji; gotowości współpracy
  z różnymi podmiotami w realizacji zadań edukacyjnych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych

Pełny opis znajduje się w programie studiów 2019/20 zamieszczonej zakładce Student, Studia II stopnia

 

Kierunek pedagogika, specjalność edukacja dorosłych z coachingiem

Absolwent studiów II stopnia, kierunek: pedagogika, specjalność edukacja dorosłych z coachingiem jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela dorosłych w różnego rodzaju placówkach kształcenia ustawicznego, szkołach dla dorosłych, uniwersytetach trzeciego wieku czy uniwersytetach otwartych, w różnego typach szkól oraz w zakładach kształcenia i dokształcania i instytucjach kulturalnych;  organizatora kształcenia w instytucjach samorządowych, przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, placówkach kulturalnych; samodzielnego organizatora przedsięwzięć edukacyjnych prowadzącego własną działalność gospodarczą, organizując szkolenia i kursy dla indywidualnych odbiorców, jak i instytucji oraz przedsiębiorstw; osoby wspierającej szeroko rozumiany rozwój osobowy
i zawodowy, dzięki wykorzystaniu w racy z dorosłym podstawowych umiejętności z zakresu coachingu.

Absolwent dysponuje:

– pogłębioną wiedzą z zakresu specyfiki uczenia się dorosłych oraz wsparcia dorosłych w ich rozwoju osobowym i zawodowym,

– umiejętnościami dotyczącymi przeprowadzania diagnozy potrzeb osób dorosłych oraz organizowania różnego rodzaju form edukacyjnych i wspierających dorosłych,

– kompetencjami społecznymi przejawiającymi się w samodzielnym, krytycznym i odpowiedzialnym podejściu do działań na rzecz osób indywidualnych i różnych grup społecznych w instytucjach publicznych
i prywatnych.

 

Kierunek pedagogika, resocjalizacja z penitencjarystyką

Absolwent studiów II stopnia, kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja z penitencjarystyką zgodnie jest przygotowany do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela-pedagoga we wszystkich typach szkół,
w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych; nauczyciela-wychowawcy w ośrodkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, opiekuńczych i penitencjarnych.

Absolwent dysponuje:

 • pogłębioną wiedzą w zakresie specyfiki planowania i organizowania pracy w obszarze instytucjonalnym
  i pozainstytucjonalnym z osobami naruszającymi normy prawne
 • umiejętności w zakresie diagnozowania sytuacji jednostek i grup zagrożonych marginalizacją
  i przestępczością oraz ich rodzin; prowadzenia działań interwencyjnych i wspierających te podmioty zgodnie z obowiązującymi zasadami i strategiami wychowania resocjalizującego
 • umiejętności społeczne przejawiające się świadomym, aktywnym i profesjonalnym planowaniu oraz organizowaniu działań interwencyjnych, pomocowych i resocjalizacyjnych kierowanych do jednostek i grup zagrożonych demoralizacją i marginalizacją

Pełny opis znajduje się w programie studiów 2019/20 zamieszczonej zakładce Student, Studia II stopnia.

 

Specjalność jest uruchamiana przy minimalnej liczbie osób: 20.

Archiwa