Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia podyplomowe

Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe: Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna przygotowują do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy w szkołach (świetlice szkolne) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlice środowiskowe, internaty, bursy) oraz pedagoga szkolnego.

W ramach realizowanej roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy lub pedagoga szkolnego studia przygotowują do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i innych form terapii pedagogicznej, diagnozy ucznia w kontekście jego sytuacji szkolnej i rodzinnej, a także merytorycznego wsparcia nauczycieli i rodziców.

Program studiów zawiera treści niezbędne do wykonywania obowiązków nauczyciela-wychowawcy, pedagoga szkolnego. Kursy są pogrupowane w moduły tematyczne:

  • podstawy pracy społeczno-opiekuńczej, diagnostycznej i terapeutycznej (m.in. psychologia rozwojowa, wychowawcza, kliniczna, podstawy prawne, najnowsze tendencje w edukacji),
  • pedagogika społeczno-opiekuńcza (m. in. pedagogika rodziny, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej),
  • praca pedagoga szkolnego (m.in. diagnostyka pedagogiczna, metodyka pracy pedagoga szkolnego),
  • diagnoza i terapia pedagogiczna (m.in. struktura, organizacja i metodyka terapii, interwencja kryzysowa, praca z rodzicami).

W trakcie 3-semestralnym cyklu kształcenia słuchacze realizują praktyki pedagogiczne w wymiarze 60 godz. (w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, placówkach diagnostyczno-terapeutycznych – po 20 godzin w każdej placówce).

 

Organizacja i zarządzanie oświatą 

Dwusemestralne (290 godz.), studia dla nauczycieli, kadry kierowniczej placówek oświatowych i pracowników administracji samorządowej, posiadających stopień magistra lub licencjata.

Program studiów

Studia skierowane są do nauczycieli, pracowników oświaty i samorządowej administracji oświatowej, z tytułem magistra, magistra inżyniera lub licencjata. Absolwent uzyskuje kompetencje niezbędne do prawno-administracyjnego i psycho – pedagogicznego kierowania szkołą i placówkami oświatowymi, wymagane przy objęciu kierowniczych stanowisk w oświacie.

Program obejmuje; 1. Grupę przedmiotów prawno – administracyjnych dotyczących zarządzani szkołą i placówką oświatową, przepisów prawa oświatowego i ich zastosowania w zmieniające się rzeczywistości oświatowej, tworzenia prawa wewnętrznego szkoły. 2. Przedmioty psychologiczno-pedagogiczne związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi. 3. Grupę przedmiotów dotyczących funkcjonowania szkoły w środowisku, aktualnych tendencji w polityce oświatowej w Polsce i na świecie.

Dlaczego z nami? /Dlaczego warto?/Współpraca-partnerzy kierunku

Studia funkcjonują nieprzerwanie od 1997 roku. W tym czasie zgromadziliśmy już spore doświadczenie i wiemy jak przygotowywać naszych słuchaczy do wzorowego i bezproblemowego pełnienie funkcji kierowniczych w oświacie a zwłaszcza w szkołach i zakładach oświatowych. Nasi absolwenci wygrywają konkursy na stanowiska, a jako dyrektorzy zyskują pozytywne oceny ze strony organów nadzorujących.

Absolwenci o kierunku

Średnia ocen z ankiet absolwentów z ostatnich dwóch lat – 4,75 (w skali 5-cio punktowej)

Kadra

Zespół nauczający to fachowcy-praktycy; dyrektorzy szkół, czynni i emerytowani pracownicy Kuratorium Oświaty, znani nauczyciele akademiccy, którzy są gwarantem wysokiego poziomu zajęć.

 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Metodyka szkoleń

Studia dwusemestralne (210 godz.) spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu zgodnie, z którymi absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych otrzymuje uprawnienia do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Studia skierowane są do osób z tytułem magistra, magistra inżyniera lub licencjata. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu: nauki o zdrowiu, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki techniczne, grupę przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych oraz prawnych.

Absolwent kierunku

Uzyskuje wiedzę w zakresie organizowania pracy służb BHP, metodyki prowadzenia szkoleń, określania celów oraz zrozumienia i identyfikowania ich zadań. Rozpoznaje zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, potrafi przeprowadzić oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby BHP.

Ponadto otrzymuje niezbędne uprawnienia oraz kompetencje do wykonywania zawodu w służbach BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., §1 ust. 3 rozporządzenia, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 246, poz. 2468) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184).

 

Edukacja medialna 

Studia dwusemetralne (270 godz.). Studia mają charakter doskonalący. Absolwent  po ukończeniu studiów nie uzyskuje kwalifikacji nauczycielskich.

Program studiów

Obejmuje zagadnienia z zakresu specyfiki komunikacji masowej oraz języka komunikatu medialnego; zachowań i przeżyć  ludzkich w kontakcie z mediami i nowoczesnymi technologiami oraz procesów wychowania i edukacji medialnej. W ramach zajęć praktycznych student zdobędzie umiejętności konstruowania różnego rodzaju przekazów medialnych, wykorzystania warsztatu dydaktycznego i metodycznego oraz realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji medialnej w różnego typu instytucjach.

Istotnym obszarem działań w toku studiów będzie kształtowanie u absolwenta kompetencji medialnych oraz cyfrowych zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji Cyfrowych DIGCOMP.

Absolwent kierunku

Podsiada możliwość podjęcia pracy zawodowej w instytucjach, w których wykorzystuje się technologie informacyjne i przekaz medialny w procesach edukacyjnych, w instytucjach  oraz w sektorze organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką edukacji medialnej.

Archiwa