Przejdź do menu Przejdź do treści

Edycja 2021/2022

Program i plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie, stacjonarne

 

Karty kursów

 

Action research w pracy nauczyciela

Animacja zabawy

Antropologia kulturowa

Biomedyczne podstawy rozwoju

Coaching w pracy nauczyciela

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Drama w edukacji dziecka

Dziecięcy repertuar muzyczny

Edukacja nieformalna dziecka w ujęciu historycznym

Edukacja ogólnotechniczna z metodyką

Edukacja zdrowotna z metodyką

Eksperymenty twórcze w technikach plastycznych

Ekspresja ruchowa

Filozofia wychowania

Gra na instrumentach muzycznych

Gry i zabawy komputerowe w edukacji dziecka

Gry i zabawy w języku obcym

Historia myśli pedagogicznej

Język obcy dla celów akademickich

Język obcy

Ko-lekcja obrazów dla dzieci w działaniach plastycznych i spotkaniach edukacyjnych ze sztuką

Koncepcje partnerstwa nauczycieli i rodziców w edukacji dziecka

Koncepcje poznawania dziecka

Konstruktywizm w edukacji dziecka

Konstruowanie programów edukacyjnych

Konteksty rozwoju zawodowego nauczyciela

Konwersatorium pedagogiczne

Kultura fizyczna z metodyką

Kultura fizyczna

Kultura języka

Kultura organizacyjna instytucji oświatowych

Kulturowe konteksty edukacji

Literatura dziecięca w nauczaniu języka obcego

Literatura i media dla dzieci

Literatura muzyczna dla dzieci w teorii i praktyce

Logika

Metodologia badań społecznych

Metodyka edukacji informatycznej

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III

Metodyka edukacji muzycznej

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III

Metodyka edukacji środowiskowej

Metodyka nauczania języka obcego

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu

Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych

Modele diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych

Modele i strategie edukacji zintegrowanej

Muzyka w edukacji dziecka

Nowe orientacje w edukacji

Ochrona własności intelektualnej

Organizowanie środowiska wychowującego w przedszkolu

Pedagogika alternatywna

Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej dziecka

Pedagogika porównawcza

Pedagogika przedszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Plastyka w edukacji dziecka

Podstawy wiedzy o sztuce

Podstawy dydaktyki

Podstawy edukacji matematycznej

Podstawy edukacji środowiskowej

Podstawy samokształcenia i autoewaluacji

Podstawy technologii informacyjnej

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych

Praca z dzieckiem zdolnym

Praktyka dydaktyczno-wychowawcza w klasach I-III

Praktyka ogólnopedagogiczna nieciągła

Praktyka wolontariacka w klasach I-III

Praktyka wolontariacka w przedszkolu

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna, nieciągła w przedszkolu

Prawa dziecka i podstawy prawne pracy nauczyciela

Profilaktyka agresji w działaniach wychowawczych

Projekt edukacyjny w przedszkolu lub klasach I-III

Projektowanie procesu edukacji zintegrowanej

Projektowanie strategii edukacyjnych w przedszkolu

Projektowanie wieloaspektowej aktywności plastycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III

Projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej

Psychodydaktyka kreatywności

Psychologia kliniczna i społeczna

Psychologia ogólna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci

Psychopedagogika emancypacyjna

Rozwijanie dziecięcej przedsiębiorczości

Seminarium dyplomowe

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci

Strategie edukacji matematycznej w klasach I-III

Strategie edukacji muzycznej

Strategie edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Strategie edukacji polonistycznej w klasach I-III

Strategie edukacji środowiskowej w klasach I-III

Strategie edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III

Strategie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu

Strategie wspierania rozwoju ucznia w edukacji zintegrowanej

Sytuacje edukacyjne dziecka z doświadczeniem migracji w przedszkolu i w klasach I-III

Środki ekspresji i percepcji muzycznej

Techniki plastyczne w zabawach i przygodach twórczych w przedszkolu i kl. I-III

Teoria i praktyka wychowania

Terapia z rodziną dysfunkcyjną

Trening twórczości

Umiejętności interpersonalne w pracy wychowawczej

Wiedza o języku

Wprowadzenie do pedagogiki

Wprowadzenie do projektu badawczego

Wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu i w szkole

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej

Współczesne środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wybrane zagadnienia kognitywizmu w edukacji

Wybrane zagadnienia konektywizmu

Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej

Wybrane zagadnienia socjologii edukacji

Wykład monograficzny

Zarządzanie chaosem w klasie

Archiwa