Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia I stopnia

Kierunek pedagogika, specjalność społeczno-opiekuńcza
Absolwent specjalności pedagogika społeczno-opiekuńcza jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pełnienia roli zawodowej: pedagoga, andragoga, wychowawcy w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjach pieczy zastępczej, animatora czasu wolnego młodzieży, pedagoga animacji kulturalnej.

Absolwent dysponuje:

 • wiedzą z zakresu uwarunkowań i organizacji działań edukacyjnych i opiekuńczych
 • umiejętnościami w zakresie diagnozowania i projektowania działań społeczno-opiekuńczych
  i edukacyjnych
 • kompetencjami społecznymi przejawiającymi się w świadomym i odpowiedzialnym inicjowaniu, organizowaniu działań edukacyjnych i ich prawno-społecznych konsekwencji
  Pełny opis znajduje się w programie studiów 2019/20 zamieszczonej zakładce Student, Studia I stopnia

 

Kierunek pedagogika, specjalność promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
Absolwent pedagogiki – promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień jest przygotowany teoretycznie
i praktycznie do pełnienia roli: specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, wykładowcy na kursach (edukator, trener)

Absolwent dysponuje:

 • wiedzą z zakresu uwarunkować rozwoju, diagnozy, profilaktyki i wsparcia człowieka w biegu życia
 • umiejętności w zakresie diagnozowania i projektowania działań diagnostyczno-terapeutycznych
 • kompetencjami społecznymi przejawiającymi się w profesjonalnym (etycznym, wrażliwym, odpowiedzialnym) podejściu do podmiotów swoich oddziaływań zawodowych
  Pełny opis znajduje się w programie studiów 2019/20 zamieszczonej zakładce Student, Studia I stopnia

 

Kierunek pedagogika, specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Absolwent specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna jest przygotowany teoretycznie
i praktycznie do pełnienia roli: opiekuna – w ośrodkach dla bezdomnych, dla cudzoziemców, wychowawcy – w działach penitencjarnych służby więziennej, specjalisty z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej – w różnych instytucjach zajmujących się polityka społeczną oraz profilaktyka środowiskową.

Absolwent dysponuje:

– wiedzą w zakresie różnych środowisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznych,

– umiejętnościami dotyczącymi opracowywania i realizacji planu pracy resocjalizacyjnej, profilaktycznej, opiekuńczej, pracy z różnymi grupami interesariuszy

– kompetencjami społecznymi przejawiającymi się w profesjonalnym nawiązywaniu relacji interpersonalnych w różnych środowiskach oraz w poczuciu odpowiedzialności za skutki podejmowanego działania resocjalizacyjnego i profilaktycznego.  

 

Specjalność jest uruchamiana przy minimalnej liczbie osób: 20.

Archiwa