Przejdź do menu Przejdź do treści

Edycja 2020/2021

Program i plan studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite magisterskie, niestacjonarne

Karty kursów 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr RD/Z. 0201-8/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 września 2020 roku w sprawie aktualizacji wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz Decyzją Nr 4/IPPiS/2020 Dyrektora Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym  w roku akademickim 2020/2021 z dnia 9 września 2020 r. w semestrze zimowym roku akad. 2020/2021 wybrane kursy są realizowane w formie zdalnej.
Wykaz kursów dostępny na stronie: https://harmonogram.up.krakow.pl/

Animacja zabawy

Action research

Biomedyczne podstawy rozwoju

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii

Drama w edukacji dziecka

Edukacja ogólnotechniczna z metodyką

Edukacja zdrowotna z metodyką

Ekspresja ruchowa

gra na instrumentach muzycznych

Gry i zabawy komputerowe w edukacji dziecka

Historia myśli pedagogicznej

Język obcy dla celów akademickich

Język obcy

Koncepcje partnerstwa nauczycieli i rodziców w edukacji dziecka

Koncepcje poznawania dziecka

Konstruktywizm w edukacji dziecka

Konstruowanie programów edukacyjnych

Konteksty rozwoju zawodowego nauczyciela

Kultura fizyczna z metodyką

Kultura organizacyjna instytucji oświatowych na przestrzeni wieków

Kulturowe konteksty edukacji

Literatura i media dla dzieci

Literatura muzyczna dla dzieci w teorii i praktyce

logika

Metodologia badań społecznych 

Metodyka edukacji informatycznej

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III

Metodyka edukacji muzycznej

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III

Metodyka edukacji środowiskowej

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu

Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych

Modele i strategie edukacji zintegrowanej

Nowe orientacje w edukacji

Ochrona własności intelektualnej

Organizowanie środowiska wychowującego w przedszkolu

pedagogika alternatywna

Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej dziecka

Pedagogika porównawcza

Pedagogika przedszkolna

Pedagogika wczesnoszkolna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Plastyka w edukacji dziecka

Podstawy dydaktyki

Podstawy edukacji matematycznej

Podstawy edukacji środowiskowej

Podstawy samokształcenia i autoewaluacji

Podstawy technologii informacyjnej

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych

Praca z dzieckiem zdolnym

Praktyka dydaktyczno-wychowawacza w klasach I-III

Praktyka ogólnopedagogiczna, nieciągła

Praktyka wolontariacka w klasach I-III

Praktyka wolontariacka w przedszkolu

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna, nieciągła w przedszkolu

Prawa dziecka i podstawy prawne pracy nauczyciela

Projekt edukacyjny w przedszkolu lub klasach I-III

Projektowanie procesu edukacji zintegrowanej

Projektowanie strategii edukacyjnych w przedszkolu

Projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III

Profilaktyka agresji w działaniach wychowawczych

Psychodydaktyka kreatywności

Psychologia rozwojowa i wychowawcza

Psychologia kliniczna i społeczna

Psychopedagogika emancypacyjna

Rozwijanie dziecięcej przedsiębiorczości

Seminarium dyplomowe

Strategie edukacji matematycznej w klasach I-III

Strategie edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III

Strategie edukacji środowiskowej w klasach I-III

Strategie edukacji technicznej w przedszkolu i klasach I-III

Strategie w edukacji polonistycznej w klasach I-III

Strategie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu

Strategie wspierania rozwoju ucznia w edukacji zintegrowanej

Środki ekspresji i percepcji muzycznej

Trening twórczości

Wiedza o języku

Wprowadzenie do pedagogiki

Wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu i w szkole

Współczesne koncepcje filozofii i etyki

Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej

Współczesne środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Wybrane zagadnienia kognitywizmu w edukacji

Wybrane zagadnienia konektywizmu

Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej

Wybrane zagadnienia socjologii edukacji

Zarządzanie chaosem w klasie

Archiwa