Przejdź do menu Przejdź do treści

Edycja 2022/2023

PROGRAM STUDIÓW 2022-2023, STUDIA NIESTACJONARNE

 

KARTY KURSÓW

 

Action research w pracy nauczyciela przedszkola lub klas I-III

N Animacja zabawy N Coaching w pracy nauczyciela N 2022

Drama w edukacji dziecka N 2022

Edukacja ogólnotechniczna z metodyką N

Edukacja społeczna w przedszkolu N

Edukacja zdrowotna z metodyką N

Eksperymenty twórcze w technikach plastycznych N

Ekspresja ruchowa N

Gry i zabawy komputerowe w edukacji dziecka N

Gry i zabawy w języku obcym N

Historia myśli pedagogicznej -N

Koncepcje partnerstwa nauczycieli i rodziców w edukacji dziecka N

Koncepcje poznawania dziecka N

Konstruktywizm w edukacji dziecka, N

Konstruowanie programów edukacyjnych, N

Konteksty rozwoju zawodowego nauczyciela N

Kultura fizyczna z metodyką N

Literatura i media dla dzieci N

logika N

Metodologia badań społecznych N

Metodyka edukacji informatycznej,N

Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III N (2)

Metodyka edukacji muzycznej N

Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III N

Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III N

Metodyka edukacji środowiskowej N

Metodyka nauczania języka obcego N

Metodyka stymulowania rozwoju dziecka w przedszkolu N

Modele diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych N

Modele i strategie edukacji zintegrowanej N

Muzyka w edukacji dziecka N

Neurodydaktyka w nauczaniu i uczeniu się N 2022

Nowe orientacje w edukacji N

Pedagogika porównawcza N

Pedagogika wczesnoszkolna N

Plastyka w edukacji dziecka N

Podstawy dydaktyki N

Podstawy edukacji matematycznej N

Podstawy edukacji środowiskowej N

Podstawy przedsiębiorczości N

Podstawy technologii informacyjnej N

Podstawy wiedzy o sztuce N

Praca w klasach terapeutycznych i integracyjnych N

Praktyka dydaktyczno-wychowawacza w klasach I-III N 2022

Praktyka ogólnopedagogiczna nieciągła N 2022

Praktyka wolontariacka w klasach I-III N 2022

Praktyka wolontariacka w przedszkolu N 2022

Praktyka wychowawczo-dydaktyczna, nieciągła w przedszkolu N 2022

Prawa dziecka i podstawy prawne pracy nauczyciela N

Profilaktyka agresji w działaniach wychowawczych N 2022

Projektowanie procesu edukacji zintegrowanej N

Projektowanie strategii edukacyjnych w przedszkolu N

Projektowanie wieloaspektowej aktywności plastycznej dziecka w przedszkolu i klasach I-III N

Projektowanie wielostronnej aktywności muzycznej (N)

Psychodydaktyka kreatywności N

Psychologia rozwojowa i wychowawcza N

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego dzieci N

seminarium dyplomowe N

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci N

Strategie edukacji matematycznej w klasach I-III N

Strategie edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III (N)

Strategie edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III N

Strategie edukacji środowiskowej w klasach I-III N

Strategie wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu N

Strategie wspierania rozwoju ucznia w edukacji zintegrowanej N

Trening twórczości N

Wiedza o języku N

Wspieranie dzieci z zaburzeniami psychomotorycznymi w przedszkolu i w szkole N

Współczesne koncepcje filozofii i etyki, N

Współczesne koncepcje pedagogiki przedszkolnej N

Współczesne koncepcje pedagogiki wczesnoszkolnej N

Współczesne środki dydaktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej N

Wybrane zagadnienia kognitywizmu w edukacji N

Wybrane zagadnienia konektywizmu N

Wybrane zagadnienia socjologii edukacji N

Zarządzanie w klasie N

Archiwa