Przejdź do menu Przejdź do treści

Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyber-przestępczością

Projekt Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyber-przestępczością jest realizowany przez zespół składający się z przedstawicieli ośmiu dyrekcji policji z Czech i Polski oraz ekspertów z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz kilku ośrodków akademickich z Polski. Jak sugeruje nazwa projektu, projekt koncentruje się przede wszystkim na nowych sposobach zwalczania przestępczości internetowej, poprzez usprawnienie pracy policji (w CR i PL), promowanie profilaktyki skierowanej do dzieci, nauczycieli i rodziców, a także poprzez wspieranie działań doradczych, umożliwiających anonimową pomoc ofiarom przestępstw zapośredniczonych przez media cyfrowe. Projekt obejmuje również działania badawcze, które pozwalają odkryć nowe formy cyber-zagrożeń, z którymi mają styczność obecnie użytkownicy usług internetowych. Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021.

Projekt ma dwa podstawowe cele:

  1. Stworzenie wspólnej sieci komunikacyjnej na obsługiwanym obszarze (czesko-polski teren przygraniczny), co umożliwi szybkie przesyłanie informacji o cyber-przestępczości.
  2. Pogłębienie współpracy ze społeczeństwem poprzez różne działania w terenie (profilaktyka, interwencja, badania).

Więcej informacji na temat projektu jest dostępne na stronie internetowej www.stopcybercrime.cz

Projekt „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě (numer projektu:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654) jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (2019-2021). W skład polskiego zespołu badawczego wchodzą: dr inż. Łukasz Tomczyk (szkolenia, badania, poradnia), prof. UP dr hab. Katarzyna Potyrała (badania), dr hab. Artur Fabiś (szkolenia).

Archiwa