Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia stacjonarne

Programy i plany studiów rozpoczynających się w roku akademickim:

 

Wykaz kursów/kart kursów według porządku alfabetycznego
I stopień studiów stacjonarnych, kierunek pedagogika

Kursy obligatoryjne

Biomedyczne podstawy rozwoju

Diagnostyka pedagogiczna

Etos pracy pedagoga

Filozofia wychowania

Historia filozofii

Historia wychowania

Interwencja kryzysowa

Komunikacja interpersonalna

Metody badań pedagogicznych

Ochrona własności intelektualnej

Pedagogika społeczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Podstawy samokształcenia

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Pedagogika w praktyce instytucjonalnej

Przedsiębiorczość w pracy pedagoga 

Psychologia kliniczna

Psycholoogia ogólna

Psychologia rozwojowa

Psychologia społeczna

Seminarium dyplomowe A

Seminarium dyplomowe B

Seminarium dyplomowe C

Socjologia edukacji

Socjologia ogólna

Strategie badań w edukacji

Technologia informacyjna

Teoretyczne podstawy kształcenia

Teoretyczne podstawy wychowania

 

Kursy specjalnościowe: pedagogika społeczno-opiekuńcza

Animacja kultury z dydaktyka organizacji czasu wolnego

Edukacja zdrowotna

Elementy pedagogiki specjalnej

Konwersatorium pedagogiczne

Media w edukacji

Metodyka pracy pedagoga

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej A

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej B

Metodyka pracy z dorosłymi

Pedagogiczna stymulacja rozwoju dziecka

Pedagogika opiekuńcza PSO 1st.stacjonarne (2023/2024)

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika pracy

Pedagogika rodziny

Pedagogika twórczości

Podstawy terapii pedagogicznej

Polityka społeczna i oświatowa

Praca z osobami o szczególnych potrzebach

Praca z rodziną wieloproblemową

Prawo oświatowe

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Profilaktyka społeczna 

Psychologia wychowawcza

Zagrożenia cywilizacyjne

 

Kursy specjalnościowe: promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

Animacja kultury z dydaktyka organizacji czasu wolnego

Edukacja zdrowotna

Elementy terapii uzależnień

Etiologia uzależnień

Formy pomocy psychologicznej

Gerontopedagogika

Konwersatorium pedagogiczne

Media w promocji zdrowia

Metodyka pracy pedagoga

Metodyka pracy z dorosłymi

Metodyka profilaktyki uzależnień

Metodyka promocji zdrowia

Organizacja i podstawy prawne profilaktyki uzależnień

Patologia i marginalizacja społeczna

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Podstawy diagnozy psychologicznej

Podstawy epidemiologii

Podstawy toksykologii

Praca z rodziną wieloproblemową

Projektowanie programówz profilaktyki uzależnień

Projektowanie programów z promocji zdrowia

Psychologia kliniczna w promocji zdrowia

Trening umiejętności społecznych

Zagrożenia cywilizacyjne

 

Kursy specjalnościowe: resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Animacja kultury z dydaktyką czasu wolnego

Dydaktyka działań andragogicznych

Formy pomocy psychologicznej

Gerontopedagogika

Historia odrzuconych społecznie

Komunikacja interpersonalna w resocjalizacji

Konwersatorium pedagogiczne

Mechanizmy zachowań grupowych

Media w resocjalizacji

Metody arteterapii w pracy resocjalizacyjnej (drama, muzykoterapia, biblioterapia, techniki plastyczne)

Metody pracy w resocjalizacji

Metodyka profilaktyki społecznej

Metodyka profilaktyki uzależnień

Patologia i marginalizacja społeczna

Pedagogika opiekuńcza RiPS 1st.stacjonarne (2023/2024)

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika resocjalizacyjna

Podstawy terapii pedagogicznej

Polityka społeczna

Praca z rodziną problemową

Profilaktyka społeczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Readaptacja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym

Streetworking – metodyka pracy w środowisku otwartym

System pomocy dziecku i rodzinie

Prawo rodzinne, opiekuńcze i karne

Zagrożenia cywilizacyjne

DYREKCJA INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY INFORMUJE, ŻE ZA AKTUALIZACJĘ KART KURSÓW ODPOWIADA NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY W DANYM ROKU AKADEMICKIM KURS.

Archiwa