Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia niestacjonarne

Programy i plany studiów rozpoczynających się w roku akademickim:

 

Wykaz kursów/kart kursów według porządku alfabetycznego
I stopień studiów niestacjonarnych, kierunek pedagogika

Kursy obligatoryjne

Biomedyczne podstawy rozwoju

Diagnostyka pedagogiczna

Etos pracy pedagoga

Filozofia wychowania

Historia filozofii

Historia wychowania

Interwencja kryzysowa

Komunikacja interpersonalna

Metody badań pedagogicznych

ochrona własności intelektualnej

Pedagogika społeczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Podstawy samokształcenia

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Pedagogika w praktyce instytucjonalnej

Przedsiębiorczość w pracy pedagoga 

Psychologia kliniczna

Psycholoogia ogólna

Psychologia rozwojowa

Psychologia społeczna

Seminarium_A_zaoczne

Seminarium_B_zaoczne

Seminarium_C_zaoczne

Socjologia edukacji

Socjologia ogólna

Strategie badań w edukacji

Technologia informacyjna

Teoretyczne podstawy kształcenia

Teoretyczne podstawy wychowania

 

Kursy specjalnościowe: pedagogika społeczno-opiekuńcza

Animacja kultury z elementami czasu wolnego

Edukacja zdrowotna

Elementy pedagogiki specjalnej

Konwersatorium pedagogiczne

Media w edukacji

Metodyka pracy pedagoga

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej A

Metodyka pracy społeczno-opiekuńczej B

Metodyka pracy z dorosłymi

Pedagogiczna stymulacja rozwoju dziecka

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika pracy

Pedagogika rodziny

Pedagogika twórczości

Podstawy terapii pedagogicznej

Polityka społeczna i oświatowa

Praca z osobami o szczególnych potrzebach

Praca z rodziną wieloproblemową

Prawo oświatowe 

Prawo rodzinne, opiekuńcze 

Profilaktyka społeczna

Psychologia wychowawcza

Zagrożenia cywilizacyjne

 

Kursy specjalnościowe: promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

Animacja kultury z dydaktyką organizacji czasu wolnego

 Edukacja zdrowotna 

Elementy terapii uzależnień

Etiologia uzależnień

Formy pomocy psychologicznej

Gerontopedagogika

Konwersatorium pedagogiczne

Media w promocji zdrowia

Metodyka pracy pedagoga

Metodyka pracy z dorosłymi

Metodyka profilaktyki uzależnień

Metodyka promocji zdrowia

Organizacja i prawne podstawy prawne profilaktyki uzależnień

Patologia i marginalizacja społeczna

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Podstawy diagnozy psychologicznej

Podstawy toksykologii

Podstawy epidemiologii

Praca z rodziną problemową

Projektowanie programów z profilaktyki uzależnień

Projektowanie programów z promocji zdrowia

Psychologia klin w edukacji

Trening umiejętności społecznych

Zagrożenia cywilizacyjne

 

Kursy specjalnościowe: resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Animacja kultury z dydaktyką organizacji czasu wolnego

Dydaktyka działań andragogicznych

Formy pomocy psychologicznej

Gerontopedagogika

Historia odrzuconych społecznie

Komunikacja interpersonalna w resocjalizacji

Konwersatorium pedagogiczne

Mechanizmy zachowań grupowych

Media w resocjalizacji

Metody arteterapii w pracy resocjalizacyjnej (drama, muzykoterapia, biblioterapia, techniki plastyczne)

Metody pracy w resocjalizacji

Metodyka profilaktyki społecznej

Metodyka profilaktyki uzależnień

patologia i marginalizacja społeczna

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika resocjalizacyjna

Podstawy diagnozy pedagogicznej

Polityka społeczna i oświatowa

Praca z rodziną problemową

Profilaktyka społeczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Readaptacja społeczna i zawodowa zagrożonych wykluczeniem społecznym

Streetworking – metodyka pracy w środowisku otwartym

System pomocy dziecku i rodzinie

Wybrane zagadnienie prawa rodzinnego, opiekuńczego i kary

Zagrożenia cywilizacyjne

DYREKCJA INSTYTUTU PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I WSPARCIA RODZINY INFORMUJE, ŻE ZA AKTUALIZACJĘ KART KURSÓW ODPOWIADA NAUCZYCIEL REALIZUJĄCY W DANYM ROKU AKADEMICKIM KURS.

Archiwa